Zvýšení bezpečnosti pro pěší v ulicích Krausova a Žďárecká

8. 1. 2018    Antonín Šimek

Městys Velké Poříčí v zájmu trvalého zvyšování bezpečnosti v dopravě a vytvoření podmínek pro lepší pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace realizuje a připravuje projekty na zvýšení bezpečnosti komunikace pro pěší. Největší nebezpečí bylo vyhodnoceno v ulicích Krausova a Žďárecká, kde bylo rozhodnuto o výstavbě chodníků.

V roce 2015 byla realizována akce „Dopravní opatření v lokalitě Růžek“, kdy byla provedena úprava prostoru křižovatky ulice Náchodská a Krausova s důrazem na maximální bezpečnost chodců. Došlo k výstavbě dvou nových přechodů pro chodce, úpravě chodeckých tras a změně zastávek autobusové dopravy.

Na tuto akci navázala v roce 2017 akce „Stavební úpravy Krausovy ulice a prostranství před Mateřskou školou“. Byl vybudován nový chodník od již upravené křižovatky po železniční přejezd. V letošním roce bude následovat výstavba druhé části od železničního přejezdu po mateřskou školu. Rozšíření železničního přejezdu bude realizováno Správou železniční dopravní cesty při modernizaci trati v roce 2019.

Dokončením těchto zmíněných akcí, bude zajištěna bezpečná trasa pro pěší z centra Velkého Poříčí směrem ke střední škole, autobusovým a železničním zastávkám a k mateřské škole.

V roce 2013 byla realizována akce „Chodník ve Žďárecké ulici“ kdy došlo k výstavbě chodníku od mostu u restaurace U Hanušů k ulici Pod Horou. V následujících letech bylo řešeno pokračování výstavby chodníku až do lokality Brné. Byla vypracována studie proveditelnosti s ohledem na umístění prodloužení splaškové kanalizace a výstavbu nutných opěrných zdí. Na základě této studie byla vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí a nyní práce pokračují na dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby. Prioritou zastupitelstva městyse je zahájení realizace stavby v roce 2018 a její dokončení v roce 2019.

V listopadu 2017 vyhlásila Místní akční skupina Stolové hory, z. s. výzvu pro předkládání žádostí
o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro aktivitu bezpečnost dopravy. Městys se chystá podat dvě žádosti, jejichž předmětem bude výstavba chodníků v ulici Krausova a v ulici Žďárecká.

 

Josef Vondra, stavební technik městyse