GDPR

je označení pro nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.  Zmíněná zkratka vychází z anglického názvu nařízení – General Data Protection Regulation. Nařízení zpřesňuje ochranu osobních údajů a posiluje právo fyzické osoby na kontrolu zpracování osobních údajů. GDPR se týká všech osobních údajů.               

 

Pověřencem na ochranu osobní údajů pro městys Velké Poříčí je Mgr. Štěpán Kubeček, kontakt:  tel. č.: 604 377 202, e-mail: stepan.kubecek@seznam.cz

 

městys Velké Poříčí – informace o zpracování osobních údajů

 

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále  jen „GDPR“)

 

1.  Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je městys Velké Poříčí, se sídlem Náměstí 102, Velké Poříčí, IČO 00654451, starosta: Ing. Josef Král, e-mail: velkeporici@velkeporici.cz, tel. 491 482 732 (dále jen „Správce“).

 

2.  Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Štěpán Kubeček, se sídlem Prkenice 600, Velké Poříčí, IČO 68246510, e-mail: stepan.kubecek@seznam.cz (dále jen „Pověřenec“).

 

3.  Právní základ pro zpracování osobních údajů a účely zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů fyzické osoby (dále „Subjekt údajů“) je: uvedení souhlasu Subjektu údajů se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; plnění smlouvy uzavřené se Správcem; nezbytnost pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje; nezbytnost pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby; nezbytnost pro splnění úkolu prováděného Správcem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce; nezbytnost pro účely oprávněných zájmů Správce.

Účelem zpracování osobních údajů Subjektu údajů, které byly Správci poskytnuty je realizace smluvního vztahu se Subjektem údajů při poskytování sjednaných služeb. V ostatních případech jsou účelem zpracování osobních údajů Subjektu údajů zákonné povinnosti a oprávněné zájmy Správce.

 

4.  Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.

 

5.  Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů - jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ- dále kontaktní údaje – kontaktní adresa, číslo telefonu, elektronická adresa a jiné obdobné informace, popisné údaje -bankovní spojení, údaje o platbě, další údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo úkolů prováděných Správcem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci či pro účely oprávněných zájmů správce.

 

6.  Příjemci osobních údajů

Příjemcem zpracovávaných osobních údajů jsou výhradně vnitřním předpisem určení zaměstnanci Správce. V rozsahu jméno, adresa, telefonní číslo je příjemcem smluvní provozovatel SMS infokanálu - Konzulta Brno, a.s.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

 

7.  Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje uchovává Správce po dobu určenou obecnými právními předpisy a též spisovým a skartačním řádem Správce.

 

8.  Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a Pověřence informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.