Chodník v ulici Žďárecká

Na základě žádostí občanů, na zlepšení bezpečnosti chodců na komunikaci III. třídy Žďárecká, v úseku od odbočky do ulice Pod Horou k odbočce na Brné, rozhodla Rada městyse o vypracování technické studie výstavby chodníku.
Vypracovaná studie slouží jako podklad pro rozhodnutí o technickém řešení umístění chodníku pro pěší ve zmíněném a řešeném úseku silnice III/3032 v ulici Žďárecká a Brné, ve směru na obec Žďárky. Studie obsahuje rovněž informace o výši finančních prostředků stavby dle předloženého odhadu stavebních nákladů. Vyhotovená studie bude případně sloužit jako podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. S ohledem na podmínky v území, charakter navržené stavby a polohu průtahu silnice studie nepředkládá variantní řešení.

Dalším krokem k přípravě této akce je projednání potřebných odkupů soukromých pozemků. Po jejich získání bude zadáno vypracování příslušných dokumentací (k územnímu a stavebnímu povolení) akce.

Podrobně se s navrženou výstavou chodníku můžete seznámit zde, případně osobně na Úřadu městyse Velké Poříčí.

 

Josef Vondra, stavební technik městyse