Revitalizace náměstí

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Velké Poříčí - Szcytna - společně rozvíjíme cestovní ruch

Dne 22. 11. 2012 byla registrací podané žádosti zahájena příprava mikroprojektu Velké Poříčí - Szczytna - společně rozvíjíme cestovní ruch reg. č. CZ.3.22/3.3.02/12.03509.

15. 1. 2013 byl následně doporučen 10. Euroregionálním řídícím výborem ke kofinancování z programu OPPS ČR-PR 2007-2013 z dotačních prostředků Evropského fondu pro místní rozvoj.

3. 6. 2013 byla podepsána smlouva o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.

Mikroprojekt byl připraven složením dvou aktivit.

Na české straně bylo naplánováno zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení „Revitalizace náměstí Velké Poříčí“, na jejímž základě bude umožněna postupná realizace stavby.
Na polské straně zhotovení projektové dokumentace akce „Sudeckie Centrum Ziemi - Etap I“, na jejímž základě bude vybudován geopark s ukázkami hornin a nerostů pocházející z příhraniční oblasti Sudet.

Práce na dokumentaci pro stavební povolení byly Atelierem Tsunami s.r.o., Palachova 1742, Náchod ihned po vydání pravomocného územního rozhodnutí v červnu 2013.
Rozdělení celé navrhované stavby na dílčí stavební objekty je následující:

SO 01 příprava území
SO 02 hrubé terénní úpravy
SO 03 zpevněné plochy
SO 04.1 úprava vedení plynu
SO 04.2 přeložka kanalizace
SO 05.1 venkovní rozvody kanalizace
SO 05.2 venkovní vodovod
SO 05.3 venkovní rozvody NN
SO 05.4 veřejné osvětlení
SO 06.1 membránové přístřešky
SO 06.2 vodní prvek
SO 06.3 mobiliář
SO 06.4 sedací schody
SO 07.1 konečné terénní úpravy a ozelenění
SO 07.2 sadové úpravy
Po dokončení projektové dokumentace a získání vyjádření dotčených orgánů a majitelů dotčených pozemků bylo zažádáno o vydání stavebních povolení.

Dne 25. 9. 2013 vydal Městský úřad Hronov, odbor výstavby, Stanovisko k objektům, na které není dle platného stavebního zákona třeba vydávat stavební povolení ani ohlášení a je možné je realizovat na základě vydaného územního rozhodnutí.

Dne 3. 10. 2013 vydal Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, Stanovisko k objektům, na které není dle platného zákona o vodách třeba vydávat stavební povolení ani ohlášení a je možné je realizovat na základě vydaného územního rozhodnutí a stanovisko k objektům, ke kterým není správně příslušný.

Dne 19. 11. 2013 vydal Městský úřad Hronov, odbor výstavby, pravomocné stavební povolení na stavební objekty SO 05.1 venkovní rozvody kanalizace a SO 06.1 membránové přístřešky.

Dne 30. 11. 2013 vydal Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, pravomocné stavební povolení na stavební objekt SO 03 zpevněné plochy.

Realizace mikroprojektu byla dokončena 10. 12. 2013 vyhotovením informačního baneru umístěného na budovu školní jídelny na náměstí ve Velkém Poříčí.

Veřejnost se může s připraveným záměrem revitalizace náměstí seznámit prostřednictvím zmíněné informačního baneru a prostřednictvím zde umístěné části dokumentace a to:


Josef Vondra, stavební technik městyse