Hasičská zbrojnice

 

Snížení energetické náročnosti provozu hasičské zbrojnice ve Velkém Poříčí

 

Stavba v rámci dotační podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí - CZ.1.02/3.2.00/13.19168 Snížení energetické náročnosti provozu hasičské zbrojnice ve Velkém Poříčí.

O zahájení této akce rozhodla Rada městyse Velké Poříčí na svém zasedání 15. 4. 2013.

Projekční a administrativní činnost při přípravě a realizaci projektu zajišťuje společnost Východočeská rozvojová s.r.o., IČ 28771044, Sadová 1539, Nové Město nad Metují.

V květnu a červnu 2013 byla vypracována projektová dokumentace ve stupni ke stavebnímu řízení v podrobnostech pro vyhledání zhotovitele stavby.

Žádost o poskytnutí podpory byla odeslána na SFŽP dne 10. 7. 2013.

Dne 17. 1. 2014 jsme obdrželi Akceptaci podané žádosti a 14. 4. 2014 Registrační list a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP s podmínkou odeslání podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 10. 10. 2014.

V měsíci srpnu 2014 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Ze tří obeslaných firem jedna nepodala nabídku, navíc se prostřednictvím úřední desky přihlásily další dvě stavební firmy. Nejvýhodnější nabídku podal KERSON spol. s r. o., Dobré. Rozdíl mezi uchazeči byl 71. 873,62 Kč, což potvrzuje reálnou cenu vítěze. Předpokládaný termín zahájení stavby je stanoven na 15. 3. 2015 s dokončením do 31. 5. 2015.

Dne 14. 10. 2014 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí a Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí.

 

Josef Vondra, stavební technik městyse