Ekologická školka_dotace

Ekologická školka – provedení energetických úspor v MŠ Velké Poříčí

31. srpna 2011 byly ukončeny práce na akci „Ekologická školka – provedení energetických úspor v MŠ Velké Poříčí.“ V pátek 9. září proběhla kolaudace stavby. V sobotu 10. září v rámci Setkání rodáků proběhl den otevřených dveří.
Projekt na zateplení budovy mateřské školy je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 3 – „Udržitelné využívání zdrojů energie“ a dále z prostředků Státního rozpočtu. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí, zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí ČR.
Akci projekčně připravil Ing. Jiří Urban z Dobrošova. Stavební práce provedl Průmstav Náchod s.r.o.

V Mateřské škole byla nejdříve provedena chemická injektáž proti zemní vlhkosti ve staré části budovy. Následně byly provedeny práce na zateplovacím systému fasády a zateplení podlahových konstrukcí na půdě. Vzhledem k odlišnému provedení stropní konstrukce nad novou částí musel být změněn zateplovací systém ploché střechy. Po odsouhlasení poskytovatelem dotace byla provedena nová jednoplášťová konstrukce střechy. V době úplné uzavírky provozu školky bylo ve 3. podlaží provedeno vybourání stávajících heraklitových příček a jejich nahrazení sádrokartonovou zateplenou konstrukcí.


V úpravách mateřské školy chceme pokračovat i v příštích letech. Čeká nás dořešení kamenného soklu budovy, chodníků a terénních úprav. Dále máme na Státním fondu životního prostředí podanou žádost o dotaci na regeneraci zeleně v parku. 

Josef Vondra, stavební technik